Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu Tobiland.cz 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) prodávající Bc. Lucie Dohnalová, IČ: 88230996, DIČ: CZ8855215567, plátce DPH, zapsané 380302 - Městský úřad Český Těšín (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.tobiland.cz a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).  Osobní odběr, reklamace, výdej v sídle firmy není možný, jsme internetový obchod. Zboží odesílejte prostřednictvím České pošty nebo kurýrní společnosti PPL. Kontaktní údaje v bodě 12.6. obchodních podmínek.

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. V tomto případě se obchodní vztah řídí zákonem č. 513/191 sb.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu se uzavírají v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu www.tobiland.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Aktualizace skladu probíhá nepravidelně každých 5 hodin.

3.1.2 Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme. 

K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili Objednávku. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:
Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Přidat do košíku“);
Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží. Tyto informace budou zadány v rámci tvorby Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvolného Zboží, způsobu jeho doručení a platby.Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu. V průběhu tvorby Objednávky může až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ Objednávku dokončíte. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo nám.

3.2.1.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Zákazník potvrdí odkliknutím, že souhlasí s obchodními podmínkami. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Platnost objednávky zaplacení formou dobírky je 5 kalendářních dnů, v případě platby převodem jsou 4 kalendářní dny.

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 

 3.9.1 Sestavení dětských kol:
Dětské kolo z eshopu Tobiland k vám dorazí v krabici rozložené. Musíte namontovat přední kolo, nandat řídítka, sedlo, pedály a seřídit brzdy. Sestavit tato kola není velká věc, ale zároveň to nepodceňujte, je důležité, aby dítě mělo v pořádku seřízené brzdy, dotažené šrouby, řídítka apod. Pokud si z přiloženého manuálu v krabici kola nevíte rady, musíte si na vlastní náklady nechat kolo sestavit či seřídit brzdy v cykloservisu, který máte u vás nejblíže. Nářadí k montáži není součástí zásilky dětských kol.

3.9.2 OBCHODNÍ PODMÍNKY PROGRAMU „OVĚŘENO ZÁKAZNÍKY“

„Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

 

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby nebo vyprodání zásob. Ceny jsou prezentovány včetně daní a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží, které je zvlášť uvedené. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že dodavatel prodávajícího výrazně změní ceny dodávaného zboží nebo dojde k vyprodání zásob. V takovém případě je prodávající povinen o této situaci informovat kupujícího. Prodávající se dohodnou na nové ceně nebo zrušení kupní smlouvy. Při výskytu chyby v IT technice a nereálné ceně zboží bude upravena dle průměru cen zboží na trhu.Vyhrazujeme si právo na tuto ojedinělou událost a budeme zákazníka plně informovat v případě výskytu chybné ceny, ač svá cena již napoví, že není možné prodat za tuto cenu, jelikož je např.v hodnotě 40Kč, kdy průměrná cena zboží je 1200 Kč.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následovně:

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2101018380 /2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s., (dále jen „účet prodávajícího“). Cena poplatku převodu za bezhotovostní převod je 0 Kč v rámci České republiky.

Platba za objednávku musí být připsána na účet 2101018380 / 2010 do 4 kalendářních dnů od objednání, nezaplacené objednávky po tomto datu budou zrušeny.

v hotovosti na dobírku do 4.000 Kč v místě určeném kupujícím v objednávce; Zboží bude uhrazeno v hotovosti nebo zaplacením platební kartou řidiči zásilkové služby PPL. Cena této platby je 37 Kč s DPH.

Při platbě objednávky platební kartou. Cena poplatku převodu za bezhotovostní převod je 0 Kč v rámci České republiky.

Pohodlným a bezpečným způsobem bezhotovostní platby je použití internetových platebních karet MasterCard a VISA. Tato platební metoda je zdarma.

Pro ověření držitele karty u jeho vydavatelské banky přímo během transakce, využíváme bezpečnostní protokol 3-D Secure podporovaný karetními asociacemi.
Toto řešení snižuje riziko reklamací platební transakce ze strany uživatele.

Veškeré údaje o platbách jsou předávány zabezpečenou cestou a Bc.Lucie Dohnalová. jako obchodník k nim nemám přístup, ani je nikde neukládá.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. U zboží nad 4.000,- Kč zasíláme pouze po platbě předem nebo inviduálně omezené produkty nákladné na přepravu z důvodu potvrzení skutečné objednávky 

4.4. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 4 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí opisu objednávky (potvrzení objednávky).

4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu Bc. Lucie Dohnalová. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu a přiloží k obsahu zásilky. Součástí je písemný návod, pokud nevyhovuje obrázkový nebo chybí napiště nám a odešleme emailem.

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Kupní smlouvy o dodávce zboží hygienického zboží jako například respirátor, neplatí odstoupení od kupní smlouvy. Z hygienických důvodů toto zboží nelze vrátit bez udání důvodu ve 14ti denní lhůtě.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla společnosti prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@tobiland.cz.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny při poškození zboží či uvedením do původního stavu.

5.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím a to maximálně do 14 dnů.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

FORMULÁŘ K ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY NA STÁHNUTÍ A VYTISKNUTÍ ZDE

 

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. Doprava zboží z objednávky je realizována prostřednictvím zásilkové služby PPL,

PPL CZ s.r.o.
C 105858 u rejstříkového soudu v Praze
IČO: 25194798
Sídlo: K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany
dále jen: PPL

Telefon: +420 225 331 500 pro příjemce zásilek. Nebo můžete využít e-mailovou adresu info@ppl.cz. Provozní doba zákaznického servisu je v pracovní dny od 8 do 18 hodin, v sobotu od 8 do 16 hodin.

6.2 Prodávající od potvrzení objednávky / rekapitulace předpokládá, že zboží dodá do 1 - 3 pracovních dnů nebylo-li dohodnuto jinak a nenastali okolnosti při kontrole před odesláním, poškozením přepravou, zdržením v přepravě dle zákona nejpozději do 30 dnů.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6.6. Prodávající neodpovídá za zpoždění zásilky vzniklé na straně přepravní společnosti.

6.7. Cena dopravy přepravce PPL - 119 Kč. Těžké a objemné zásilky - přepravce PPL - 249 Kč.

6.8. Osobní odběr v online obchodě www.tobiland.cz není možný.

6.9. DORUČENÍ NA PARCEL SHOP dle vámi vybrané pobočky dopravné  99 Kč  

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti 

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla podnikání.  Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7.7. Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.7.7. Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.

7.8 K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili Objednávku. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:a) Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Přidat do košíku“);b) Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvolného Zboží, způsobu jeho doručení a platby;c) Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

7.9 V průběhu tvorby Objednávky může až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ Objednávku dokončíte. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám. 

7.9.1 Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást Smlouvy. Potvrzením Objednávky dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi.

7.9.2 Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik je z naší strany umožněno. Informaci o maximálním počtu Zboží Vám však vždy v rámci E-shopu předem poskytneme a neměla by pro Vás být tedy překvapivá. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. 

7.9.3 V případě, že v rámci E-shopu nebo v Objednávce bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

7.9.4 V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.

7.9.5 Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.9.6 Má-li Zboží vadu, máte následující práva:a) na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží; nebob) na odstranění vady opravou Zboží,ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro vás.

7.9.7 Jsme oprávněni odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

7.9.8 Dále máte právo na:a) přiměřenou slevu z Ceny; nebob) odstoupení od Smlouvy,jestliže:a) odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy; b) se vada projeví opakovaně, c) je vada podstatným porušením Smlouvy; nebo d) je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás.

 
8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. 8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží a převzetím od přepravní společnosti.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy v případě její kompetence je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz v této věci je možné od 1/2023 využít soudní cestu.

 

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

9. Zásady používání souborů cookies

Co jsou soubory cookies:

Za účelem zlepšení Vám poskytovaných služeb využívají naše stránky soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná.
Soubory cookies tak pomáhají např.:

  • ke správné funkčnosti našich stránek, aby bylo možné dokončit proces nákupu s co nejmenšími obtížemi;
  • při zapamatování přihlašovacích údajů našich zákazníků, takže je nemusí pokaždé zadávat;
  • při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji; na základě toho můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku Vašim požadavkům;
  • pomáhají nám zjistit, které reklamy si návštěvníci nejčastěji prohlíží, aby se jim při procházení stránek nezobrazovala stále stejná reklama, případně aby se jim nezobrazovala reklama na zboží, o které nemají zájem.

Další obecné informace k souborům cookie naleznete např. zde.

Jaké soubory cookie používáme:

Soubory cookie používané na našich stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobě tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit na:

  • konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů;
  • trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů;
  • remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení;
  • analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají;
  • esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu.

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o produktech kupovaných návštěvníky na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou, abychom mohli lépe uzpůsobit zobrazení internetových reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.

Na našich stránkách využíváme následující soubory cookie:

Vydavatel / Název cookie Typ
AdWords Trackingové, Remarketingové
Google Analytics Analytické, Trackingové
CookiesOK Esenciální
externalFontsLoaded Esenciální
informationBanner Esenciální
pcart Esenciální
PHPSESSID Esenciální
affiliateUniqueAccessId Esenciální
SRV_ID Esenciální
Heuréka Trackingové, Konverzní
Zboží Trackingové, Konverzní

Jak odmítnout používání souborů cookie:

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách:

Chrome
Firefox 
Internet Explorer

Účinný nástroj pro správu souborů cookie je též k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/

Používáním tohoto webu s tímto zpracováním cookies souhlasíte.

 

10. Doručování

Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

10.1. Doba doručení

Prodávající od potvrzení objednávky / rekapitulace předpokládá, že zboží dodá do 1 - 3 pracovních dnů nebylo-li dohodnuto jinak a nenastali okolnosti při kontrole před odesláním, poškozením přepravou, zdržením v přepravě dle zákona nejpozději do 30 dnů.

 

11. Záruka

11.1. Záruka na veškeré zboží je poskytována záruka 24 měsíců ode dne zakoupení zboží. Záruka se nevztahuje na vady způsobené mechanickým poškozením, neodbornou manipulací, vlivem působení počasí, opotřebováním užíváním ( pneumatiky, kolečka, vysvícení na sluníčku, nesprávné skladování působením vody a pod. )

11.2. Při použití kurýrní služby se reklamace zboží poškozeného při přepravě doručení ohlásí nám na email a  poškozený produkt vyměníme, vrátíme peníze nebo nahradíme poškozenou část na základě zaslaných fotografií a popisu poškození. V případě chybějící části není nutné reklamovat celý výrobek nebo v případě poškození jednotlivé části lze pouze nezbytnou část reklamovat a není potřebné celý výrobek. Prodejce uzná, zdali je možné odeslat náhradní část nebo je nutné vyměnit celý výrobek. Reklamaci s přepravní společností budeme řešit my a není povinností kupujícího řešit s přepravní společností.

11.3. Záruka poskytovaná prodávajícím, Bc. Lucie Dohnalová po dobu záruční lhůty se vztahuje na veškeré materiálové a výrobní vady, které se u dodaného zboží a služeb vyskytnou v rámci záruční doby.

11.3.1. Záruka se nevztahuje na závady provozního charakteru, které u dodaného zboží nebo služeb vzniknou jejich používáním jiným způsobem, než je stanoveno obecnými předpisy, které způsob používání zboží upravují.

11.3.2. Záruka se nevztahuje na opotřebování, či jejího poškození cizím předmětem.

11.3.3. Ze záruky je taktéž vyjmuto zboží, které bylo používáno k jinému účelu, nebo jiným způsobem než je určeno.

11.3.4. Záruka nebude poskytnuta zákazníkovi v případě, že se neprokáže platným dokladem, potřebným k poskytnutí záruky.

11.3.5. Záruka se nevztahuje na opotřebení dílů vystavením vlivům počasí zejména vody.

11.3.6. Záruční list je prodejní faktura zboží v tištěné podobě přiložena ke zboží nebo na vyžádání odeslání elektronicky do emailu.

 

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a reklamační protokol.

12.5.1 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

12.5.2 Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

12.5.3 Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

12.5.4 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

12.5.5 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování prostřednictvím České pošty nebo kurýrní společnosti PPL je Bc. Lucie Dohnalová, nábřeží Míru 1055/82, Český Těšín, 73701, nejsme kamenná pobočka, osobní odběr není možný, adresa elektronické pošty info@tobiland.cz, telefon +420 704 490 633, upřednostňujeme emailovou komunikaci.
 


 

REKLAMAČNÍ ŘÁD A REKLAMACE POSTUP

1. Kupující řádně vyplní reklamační protokol, který zašle a to s reklamovaným zbožím na adresu sídla Bc. Lucie Dohnalová, nábřeží Míru 1055/82, Český Těšín, 737 01 pouze prostřednictvím České pošty a kurýrní společností PPL. V případě uznané reklamace budou náklady na doručení reklamace spotřebitelům vráceny, potřebujeme k tomu, ale Vaši kopii dokladu o zaplacení, které si uchovejte pro prokázání ceny.

REKLAMAČNÍ PROTOKOL NA STÁHNUTÍ A VYTISKNUTÍ ZDE

 

2. Záruka na veškeré zboží je poskytována záruka 24 měsíců ode dne zakoupení zboží. Záruka se nevztahuje na vady způsobené mechanickým poškozením, neodbornou manipulací, vlivem působení počasí, opotřebováním užíváním ( pneumatiky, kolečka, vysvícení na sluníčku, nesprávné skladování působením vody a pod. )

2.2. Při použití kurýrní služby se reklamace zboží poškozeného při přepravě doručení ohlásí nám na email a poškozený produkt vyměníme, vrátíme peníze nebo nahradíme poškozenou část na základě zaslaných fotografií a popisu poškození. V případě chybějící části není nutné reklamovat celý výrobek nebo v případě poškození jednotlivé části lze pouze nezbytnou část reklamovat a není potřebné celý výrobek. Prodejce uzná, zdali je možné odeslat náhradní část nebo je nutné vyměnit celý výrobek. Reklamaci s přepravní společností budeme řešit my a není povinností kupujícího řešit s přepravní společností.

  2.3. Záruka poskytovaná prodávajícím Bc. Lucie Dohnalová po dobu záruční lhůty se vztahuje na veškeré materiálové a výrobní vady, které se u dodaného zboží a služeb vyskytnou v rámci záruční doby.

  2.4. Záruka se nevztahuje na závady provozního charakteru, které u dodaného zboží nebo služeb vzniknou jejich používáním jiným  způsobem, než je stanoveno obecnými předpisy, které způsob používání zboží upravují.

 2.5. Záruka se nevztahuje na opotřebení, či jejího poškození cizím předmětem.

 2.6. Ze záruky je taktéž vyjmuto zboží, které bylo používáno k jinému účelu, nebo jiným způsobem než je určeno.

 2.7. Záruka nebude poskytnuta zákazníkovi v případě, že se neprokáže platným dokladem, potřebným k poskytnutí záruky.

3. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší.

Nárok na reklamaci nelze uplatnit v následujících případech:

Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou.

Neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou.

Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry vlastnosti produktu.

Zboží bylo poškozeno živly.

Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním.

Zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN.

4. Prodávající Bc.Lucie Dohnalová uzná zdali je reklamace platná či neplatná.

5. Prodávající Bc.Lucie Dohnalová v případě platné reklamace vrátí peníze nebo poskytne náhradu.

6. Prodávající Bc. Lucie Dohnalová se řídí smluvními vztahy v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.

  6.1. Zjistíte-li po rozbalení zásilky, jejíž obal je vizuálně v pořádku, že zboží bylo během přepravy poškozeno, odřené, chybějící části měli byste reagovat bez zbytečných průtahů maximálně do dvou dnů od převzetí kurýra. Zboží v původním obalu při přijetí zásilky nafotit a zaslat nám fotografie a reklamační protokol na email info@tobiland.cz, poté vystavíme zpětný svoz zásilky na naše náklady a zahájíme reklamaci poškozené doručené zásilky. Opožděné reklamace po 14 dnech bohužel není možné uznat, neboť už není možné dopátrat, zda k poškození skutečně došlo při přepravě nebo až u zákazníka doma.

TBK - Výhradní prodejce pro ČR - Tobiland ( Bc.Lucie Dohnalová ) 

Zde prezentovaná data nesmějí být kopírovány. Je zakázáno data a zboží bez předchozího svolení společnosti Bc.Lucie Dohnalová - Tobiland rozmnožovat, rozšiřovat a/nebo toto jednání umožnit třetí osobě v prodeji na IČO včetně elektronické komerce. Porušení zakládá neoprávněný zásah do autorského práva a bude trestně stíháno dle platných zákonů ČR.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018, 13.11.2022, 1.1.2023.

Technické specifikace produktu se mohou změnit bez výslovného upozornění úpravou popisku nebo aktualizací výrobku. Obrázky mají pouze informativní charakter. Ceny se aktualizují každý den dle kurzu ČNB.